Expert Team

Expert Team Of KVK Dahigaon

1 Dr. S S Kaushik
Senior Scientist Cum Head ,
Mobile-09424654119
email-sskfarm2009@gmail.com
Dr.-S-S-Kaushik
2 Mr. Lakhe Manik Pandurang
SMS(Plant Protection)
Mobile-9423006607
email- maniklakhe@gmail.com
lakhesir
3 Mr. Nibe Narayan Babanrao
SMS Agronomy
Mobile-8805985205
email-rnnibe@gmail.com
nibe
4 Mr. Badadhe Sachin Dinkarrao
SMS Agril. Extension
mobile-9822909399
email-kvk.sachin@gmail.com
108
5 Mr. Dahatonde Nandkishor Bhausaheb
SMS Horticulture
mobile-9011461643
email-nandkishorkvk@gmail.com
dahatonde
6 Mr. Bhaskar Somnath Ramdas
SMS Vet. Science
mobile-9822697699
email-somnathbhaskar@gmail.com
bhaskarphto
7 Mr. Patil Rahul Sonyabapu
SMS Agril Engg
Mobile-8308807001
Email-rahulkawley599@gmail.com
Er. Kawle So0001
8 Mr. Hinge Prakash Sarjerao
Farm Manager
mobile-9822652899
paka716@gmail.com
hinge
9 Mr. Bahirat Prakash Sitaram
Program Assistant(Lab Tech)
mobile-9763267432
email-bahiratps@gmail.com
Bahirat sir photo
10 Mr. Nagarkar Vaibhav Shrikrishna
Program Assistant(Computer)
mobile-9604686294
email-vaibhavnagarkar6640@gmail.com
VAIBHAV
11 Mr. Deshmukh Anil Mahadeo
Office Supritendenet/Accountant
mobile-7350377211
email-anildeshmukh11@gmail.com
anil deshmukh
12 Mr. Pravin Yuvraj Deshmukh
Stenographer
mobile-9850005930
mail-pravindesh03@gmail.com
1234565